ترویج فرهنگ قانونمداری در جامعه مصداق بارز امر به معروف است

سبزواری گفت: ترویج فرهنگ قانونمداری در جامعه مصداق بارز امربه معروف است و قطعا آشنایی با قوانین و مجازات‎های قانونی باعث پیشگیری از جرایم و بستر ساز جامعه ای ایده آل خواهد بد.

ادامه مطلب

view:71 منبع: ویستا - 1 سال پیش