تراریخته در ونزوئلا هم رد شد

در این پیروزی تاریخی-که مسلما از زمان مرگ هوگو چاوز بزرگترین واقعه بود- جنبش گروه کوچکی از کشاورزان با یکی از بزرگترین شرکت های جهان رقابت کرد و در نهایت پیروز شد.

ادامه مطلب

view:210 منبع: 598 - 2 سال پیش