تدارک فلسطینی‌ها برای شرکت در تظاهرات "جمعه ساقط کردن معامله قرن"

ادامه مطلب

view:22 منبع: ویستا - 4 ماه پیش