تحقق وعده دولت یازدهم در کاهش فاصله طبقاتی! فاصله ثروتمند و فقیر در دولت تدبیر ۷ درصد بیشتر شد!

رجانیوز

ادامه مطلب

view:136 منبع: خبرپو - 2 سال پیش