تحقق معارف و فرهنگ قرآن در جامعه، هدف جمهوری اسلامی ایران

هدف جمهوری اسلامی تحقق معارف و فرهنگ قرآن در جامعه است و حافظان و دانشجویان و دانشگاههای قرآنی موجود نشان از توجه جمهوری اسلامی به قرآن دارد .

ادامه مطلب

view:20 منبع: واحد مرکزی خبر - 3 ماه پیش