تحریم 18 فرد و نهاد را به بهانه‌ ارتباط با نیروهای نظامی ایران

آمریکا 18 فرد و گروه را در به بهانه‌های مختلف از جمله ارتباط با برنامه موشکی ایران در لیست تحریمهای خود قرار داد.

ادامه مطلب

view:52 منبع: عصر امروز - 11 ماه پیش