تحریم روسیه توسط کنگره دست ترامپ را در معامله با پوتین بست کرملین درحال ارزیابی تهاجم واشنگتن است

ادامه مطلب

view:27 منبع: خانه ملت - 3 ماه پیش