تحریم روسیه توسط کنگره دست ترامپ را در معامله با پوتین بست کرملین درحال ارزیابی تهاجم واشنگتن است

ادامه مطلب

view:59 منبع: خانه ملت - 9 ماه پیش