تایید ریاست صالحى امیرى در کمیته المپیک با قیام دسته جمعی! لحظه به لحظه با مهمترین انتخابات ورزشی سال

تکلیف ۱۱ کرسی در کمیته ملی المپیک امروز با برگزاری انتخابات مشخص خواهد شد. 

ادامه مطلب

view:33 منبع: ورزش ۳ - 10 ماه پیش