تاکنون 80 میلیارد تومان برای زیر سازی خط قطارشهری بهارستان هزینه شده است

تاکنون 80 میلیارد تومان برای زیر سازی این پروژه هزینه شده که 50 درصد آن ازمنابع اعتبارات دولتی و50 درصد دیگراز منابع داخلی شرکت عمران بوده است و برای اتمام آن به 450 میلیارد تومان اعتبارنیاز است.

ادامه مطلب

view:65 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش