تامين منابع مالي طرح زنجيره گوشت قرمز در دستور کار است

خبرگزاري آريا - بيرجند - ايرنا - مديرکل امور عشاير خراسان جنوبي گفت: سازمان امور عشاير با اجراي طرح زنجيره توليد گوشت قرمز با همکاري دولت و مجلس تامين منابع مالي موردنياز براي اجراي اين طرح را از محل منابع ورودي صندوق توسعه ملي در دستور کار قرار داده است.

ادامه مطلب

view:16 منبع: آریا - 4 ماه پیش