تاجی که نشان از تاهل دختران دارد

«آناقی» تاجی است که دختران ترکمن بعد از ازدواج آن را بالای سر میگذارند که نشان از متاهل بودن است

ادامه مطلب

view:126 منبع: 55 آنلاین - 1 سال پیش