بچه فیلی که برای نجات جان صاحبش شتافت فیلم

بچه فیلی که برای نجات جان صاحبش شتافت در این ویدیو می بینید که مالک فیل که تظاهر به غرق شدن می کند تا عکس العمل فیل ها را ببیند؛ بچه فیلی که خودش بزرگش کرده است برای نجات او خود را به رودخانه می زند تا او را نجات دهد.

ادامه مطلب

view:182 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش