برنامه شهردار مسلمان لندن برای مبارزه با آلودگی هوا ثبت جریمه روزانه برای خودروهای دودزا

صادق خان گفت: هوای لندن کشنده است و من در برابر این مسئله دست بسته نخواهم نشست.

ادامه مطلب

view:134 منبع: عصر ایران - 1 سال پیش