برنامه ریزی و مدیریت جهادی مهمترین وظیفه مسئولان

امام جمعه شهر لنده گفت: مهمترین وظیفه مسئولان دفاع به موقع و جلوگیری از ضرر است که در این زمینه باید با برنامه ریزی و مدیریت جهادی عمل کنند.

ادامه مطلب

view:32 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش