بررسی مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دستگرد

گزارش مغایرت اساسی شهر دستگرد موضوع الحاق به محدوده شهری در هفتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سالجاری مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعضا، مقرر شد تا طرح فوق باردیگر به کمیته فنی شورا رفته و ضمن تدقیق مجدد با اعمال نظرات اعضای شورای‌عالی برای تعیین تکلیف نهایی بار دیگر به شورای عالی شهرسازی و معماری بیاید.

ادامه مطلب

view:18 منبع: دولت - 4 ماه پیش