برای او که هم رضا بود و هم مقدس! عکس

رضا مقدسی نگران بود اما نه نگران خود که نگران کشور و جامعه اش. از بی انصافی برخی که منافع ملی را در نظر نمی گیرند، ناراحت بود.

ادامه مطلب

view:39 منبع: جهان - 8 ماه پیش