بخش خصوصی کشور باید به دنبال خلق تکنولوژی باشد

رئیس اداره ثبت اختراعات ایران گفت: بخش خصوصی باید به دنبال خلق تکنولوژی باشد که در این زمینه اتاق بازرگانی شیراز موفق بوده است.

ادامه مطلب

view:28 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش