بانویی که شفاعتش شیعیان را وارد بهشت می کند

امام صادق(ع) فرموده اند: بانویی از فرزندان من در قم از دنیا می‌رود که اسمش فاطمه دختر موسی است و به شفاعت او همه شیعیان من وارد بهشت می‌شوند.

ادامه مطلب

view:81 منبع: 598 - 10 ماه پیش