بازی های مجازی بال کبوتران مسجد را شکست نباید فضای مجازی جوانان را از آرمان گرایی و دین محوری دورکند

مولوی یوسف گرگیچی گفت: جوانان بدانند که دشمن به قصد انحراف در آرمان ها و اعتقادات شما با ابزار فضای مجازی قصد بریدن سر دین و دنیای شما را دارد.

ادامه مطلب

view:108 منبع: دانا - 1 سال پیش