بازدید بازرسان انرژی اتمی از مراکز علمی، نقض آشکار حاکمیت ملی است

کارشناس سیاست خارجی گفت: بازدید بازرسان از دانشگاه علم و صنعت به مفهوم نقض آشکار حاکمیت ملی ایران است.

ادامه مطلب

view:35 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش