باجنبه ها وارد شوند تظاهرات در مجلس به ریاست مطهری

نمایندگان ملت نارضایتی به شیوه انتخابات را با اعتراض شدید خود به علی مطهری نشان دادند. اما در نهایت نتايج راي گيری نشان می داد مجلس با ماده واحده مذكور مخالفت كرده است.

ادامه مطلب

view:44 منبع: عصر امروز - 2 سال پیش