این طرف پاریس، میزبانی FATF آن طرف، میزبانی تروریست‌ها!

حمایت فرانسه از سازمان تروریستی منافقین و اجازه برگزاری میتینگ، مهر ابطال بر FATF و ادعای مبارزه با تروریسم است.

ادامه مطلب

view:15 منبع: عصر امروز - 3 ماه پیش