ایلام| پیشنهاددهندگان داخلی مذاکره با "آمریکا" خائن به ملت ایران هستند

امام جمعه ایلام گفت: پیشنهاددهندگان داخلی مذاکره با "آمریکا" خائن به ملت ایران هستند.

ادامه مطلب

view:32 منبع: تسنیم - 4 ماه پیش