ایستادگی دولت و ملت مقابل روزگویی آمریکا سخنان«ترامپ» احمقانه است

مهر

ادامه مطلب

view:23 منبع: خبرپو - 4 ماه پیش