ایستادگی دولت و ملت مقابل روزگویی آمریکا سخنان«ترامپ» احمقانه است

مهر

ادامه مطلب

view:17 منبع: خبرپو - 2 ماه پیش