ایران رئیس سیزدهمین دوره اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی شد

ریاست اتحادیه این بین المجالس کشورهای اسلامی از کشور مالی به ایران واگذار شد.

ادامه مطلب

view:36 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش