ایران به دوستی با قطر پایبند است تحریم روش درستی برای مقابله با کشورها نیست

العالم

ادامه مطلب

view:38 منبع: خبرپو - 10 ماه پیش