ایران به دوستی با قطر پایبند است تحریم روش درستی برای مقابله با کشورها نیست

العالم

ادامه مطلب

view:16 منبع: خبرپو - 4 ماه پیش