اگربا نازوعشوه حرف بزند 7میلیون تومان! عکس

اگرزنانه وبا ناز وعشوه حرف بزند ۷میلیون تومان واگرالفاظ رکیک به کار ببرد قیمتش کمتر ازاین است!اگرهم حرف نزند ۱میلیون ۲۰۰ هزار تومان وجوجه‌ اش هم ۱ میلیون و ۶۰۰هزارتومن قیمت دارد!

ادامه مطلب

view:25 منبع: جام نیوز - 9 ماه پیش