اهدا عضو ، اهدا زندگي

اعضای بدن جوان مرگ مغزی شده میبدی به چند بیمار ، جانی دوباره بخشید.

ادامه مطلب

view:25 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش