اهدای عضو به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اعضا اهدایی مرد 61 ساله سبزواری به 4 بیمار زندگی دوباره بخشید.

ادامه مطلب

view:20 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش