انتخاب روسای هيات هاي تنيس خاکی و قايقراني خراسان شمالی فیلم

معماریانی و رازیان به عنوان روسای هيات هاي تنيس خاکی و قايقراني خراسان شمالی انتخاب شدند.

ادامه مطلب

view:19 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش