انتخاب روسای هيات هاي تنيس خاکی و قايقراني خراسان شمالی

معماریانی و رازیان به عنوان روسای هيات هاي تنيس خاکی و قايقراني خراسان شمالی انتخاب شدند.

ادامه مطلب

view:29 منبع: واحد مرکزی خبر - 5 ماه پیش