انتخاب روسای هيات هاي تنيس خاکی و قايقراني خراسان شمالی

معماریانی و رازیان به عنوان روسای هيات هاي تنيس خاکی و قايقراني خراسان شمالی انتخاب شدند.

ادامه مطلب

view:2 منبع: واحد مرکزی خبر - 2 هفته پیش