امضای FATF بانک های ایرانی را به عاملان اجرایی تحریم های آمریکا تبدیل می کند

رسا

ادامه مطلب

view:19 منبع: خبرپو - 3 ماه پیش