امریکا ساکت نمی ماند

با اینکه جزئیات این همکاری هنوز منتشر نشده اما به یقین امریکا در این خصوص ساکت نخواهد ماند.

ادامه مطلب

view:12 منبع: ویستا - 1 ماه پیش