امروز ایران در حال نزاع با تمدن غربی به سرکردگی آمریکا است

عضو خبرگان رهبری: عضو خبرگان رهبری با اشاره به اینکه نتیجه تمدن غرب فروپاشی خانواده می باشد، گفت: امروز تمدن برخاسته از اسلام ناب محمدی (ص) که پیش قراول آن ایران اسلامی است در حال یک نزاع تمام عیار با تمدن غربی به سرکردگی آمریکاست.

ادامه مطلب

view:41 منبع: قم فردا - 9 ماه پیش