اقدامات غیرقانونی شهرداری اصفهان برای خرید تجهیزات مترو

ترابر نیوز: شهرداری اصفهان برای خرید خودرو نجات مترو ناچار به اعطای وام ٤ میلیارد تومانی به شرکت مترو شده است در حالی که مطابق با قانون شهرداری اصفهان امکان اعطای وام به هیچ شخص، شرکت، سازمان و نهادی را ندارد.

ادامه مطلب

view:63 منبع: ترابر نیوز - 1 سال پیش