افزایش چهار برابری هزینه بخش درمان تامین اجتماعی استان اصفهان

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان هزینه بخش درمان تامین اجتماعی استان را در سال 92، مبلغ 370 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: این هزینه ها با اجرای کامل نظام تحول سلامت تا سال گذشته به چهار برابر افزایش یافت.

ادامه مطلب

view:23 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش