افزایش واردات خودروهای خارجی ضربه دیگری به اقتصاد کشور

قدس آنلاین:در اکثر زمینه ها و حوزه خودرو ارزیابی دقیقی از نیازها واز بازار صورت نمی گیرد .در واقع بازاریابی ما بسیار ضعیف است.سازمانها ونهادها مردم را به تجمل گرایی تشویق می کنند در حالی که مقام معظم رهبری همواره بر عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید دارند.این دو گانگی اتفاقات وحشتناکی را در عرصه اقتصاد کشور رقم میزند. متاسفانه نهادهای مسئول به جای ارزیابی وضعیت اقتصادی ونیازهای اقتصادی کشور روز به روز مردم را به سمت اشرافی گری هدایت می کنند و با واردات خودروهای خارجی ضربه دیگری به اقتصاد کشور وارد می کنند.

ادامه مطلب

view:68 منبع: رجا - 1 سال پیش