افزایش قیمت نفت آمریکا با پایبندی اوپک به اجرای قرارداد کاهش تولید نفت

روز جمعه قیمت نفت آمریکا نسبت به قیمت بسته شده در اواخر روز پنجشنبه افزایش یافت. دلیل افزایش قیمت نفت در روز جاری ادامه ی پایبندی نهاد اوپک و همپیمانان آن به قرارداد کاهش تولید نفت علیرغم افزایش میزان تولید نفت توسط آمریکا عنوان شده است. 

ادامه مطلب

view:46 منبع: تابناک - 8 ماه پیش