افزایش سقف تسهیلات بافت فرسوده دوگنبدان

با تصویب هیئت دولت سقف تسهیلات پرداختی برای بازسازی بافت فرسوده دوگنبدان افزایش یافت.

ادامه مطلب

view:73 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 سال پیش