افرادي که در تابوت زنده شدند

خبرگزاري آريا - شبي که مارگوري دفن شد، چند سارق قبرش را حفر کردند تا انگشتر گرانبهاي او را دزديده و جسدش را بفروشند. وقتي سارق در حال بريدن انگشت او براي دزديدن انگشترش بود، مارگوري زنده شد و جيغ بلندي کشيد.

ادامه مطلب

view:50 منبع: آریا - 10 ماه پیش