افتتاح متروفرودگاه امام درچندروزآینده

شهردارآنلاین: شهردار تهران گفت: در قانون حمل و نقل 82.5 درصد پول اتوبوس باید از سوی دولت واگذار شود که از سال 90 تاکنون هیچ واگذاری در این زمینه صورت نگرفته است. با این وجود خود شهرداری بخشی از اعتبارات خود را برای خرید اتوبوس گذاشته است.

ادامه مطلب

view:63 منبع: شهردار انلاین - 1 سال پیش