اعتماد سازی میان دولت و کارآفرینان ضروری است

کرج-ایرنا-دبیر کل اتاق بازرگانی البرز با اشاره به ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، گفت: با اجرای این ماده قانونی ضمن ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه های اجرائی به واحدهای تولیدی، بستر برای افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان فراهم خواهد شد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: ایرنا - 3 ماه پیش