اعتراض حمید بقایی به محکومیت خود

حوادث رکنا: وکیل حمید بقایی گفت: درآخرین روز مهلت اعتراض، به رای صادره علیه حمید بقایی اعتراض کردیم

ادامه مطلب

view:75 منبع: تی نیوز - 7 ماه پیش