اصلاح ساختارنظام درآمدی شهرداری کرمان دردستورکار

شهردارآنلاین: مدیر تشخیص و وصول درآمد شهرداری کرمان گفت: اصلاح ساختار نظام درآمدی شهرداری کرمان در دستور کار قرار دارد.

ادامه مطلب

view:46 منبع: شهردار انلاین - 4 ماه پیش