اشرف غنی: پاکستان مرکز اصلی استقرار طالبان است

«اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان طی سخنانی پاکستان را به درماندگی در مبارزه با طالبان متهم کرد.

ادامه مطلب

view:23 منبع: فردا - 4 ماه پیش