استواری وحدت مسلمانان در پیروی از قرآن و اسلام است

امروز حضرت محمد مصطفی(ص) محور وحدت مسلمین جهان است و از طرفی بیگانگان به ترفندهای مختلف سعی در تفرقه افکنی دارند لذا به فرمودۀ مقام معظم رهبری مسلمانان باید شالوده زندگی خود را بر اسلام و قرآن استوار نمایند تا در تمام ادوار زندگی موفق باشند.

ادامه مطلب

view:149 منبع: دانا - 1 سال پیش