استاندار خوزستان: طرح انتقال آب کارون، مجوز محیط زیست ندارد و اجرا نمی شود

خدمات خوزستان را به یک هواپیما تشبیه کردم به همین دلیل هزینه های نگهداری در این استان نیز باید مانند هواپیما باشد و ما نمی توانیم با هزینه نگهداری پیکان یک هواپیما به آسمان بفرستیم چرا که در این صورت شش ماه بعد این هواپیما زمین گیر می شود.

ادامه مطلب

view:76 منبع: جنوب نیوز - 1 سال پیش