از پیرمرد 60 ساله باردار شدم ؛ هیچ وقت جا و مکان ثابتی نداشت !

در تباهی غرق شده بودم و در خانه فساد شب ها را صبح می کردم - زن جوان که مشکلات زندگی او را پیر کرده است، ادامه می دهد: در چنین شرایطی من نمی توانستم ادامه تحصیل بدهم و از دوم راهنمایی ترک تحصیل کردم. بعد از مدتی مردی به خواستگاری ام آمد که شرایط زندگی اش مثل خودم بود و آه در بساط نداشت. به اصرار و اجبار خانواده ام با او ازدواج کردم اما او هم مانند پدرم معتاد از کار درآمد و من را همراه خودش وارد لجنزار اعتیاد کرد. ... منبع خبر: نوداد دسته بندی خبر: حوادث

ادامه مطلب

view:20 منبع: قطره - 5 ماه پیش