از پول تو تا جیب من راهی به‌جز «تشویش» نیست!

نیم‌نگاهی به آشفته‌بازار این روزها در بخش اقتصاد کشورمان نشان می‌دهد که عملیات روانی دشمن و صدالبته سودجویی فرصت‌طلبان داخلی از فرایند «تشویش» بیشترین تأثیر را بر رشد قیمت‌ها داشته است.

ادامه مطلب

view:18 منبع: فارس - 4 ماه پیش