از بازگشت به پرسپولیس خیلی خوشحالم!

دیروز تمرین پرسپولیس یک مهمان آشنا داشت. البته اگر بتوان اسم احمد نوراللهی را مهمان گذاشت!

ادامه مطلب

view:37 منبع: افکار - 7 ماه پیش